devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

shopcampShopCamp 2016 | 2016-09-14 | Medio.cz, medio interactive, analytika, e-shopy, easyreport, medio, přednášky, prezentace, shopcamp
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz